Vuorovaikutteiset ja yhteisölliset oppimateriaalit

Mobie Oy te­kee yh­teis­työ­tä sekä avoi­men, että mak­sul­li­sen oppi­ma­te­ri­aa­lin tuot­ta­jien kans­sa. Tar­jo­am­me en­sim­mäi­se­nä Suo­mes­sa kai­kil­le pää­te­lait­teil­le skaa­lau­tu­vat yh­tei­söl­li­set ja vuo­ro­vai­kut­tei­set oppi­ma­te­ri­aa­lit, joi­ta opet­ta­jat voi­vat rää­tä­löi­dä hel­pos­ti omaan ope­tuk­seen­sa so­vel­tu­vik­si. Tu­lem­me esit­te­le­mään ke­vääl­lä 2013 usei­ta va­paan si­vis­tys­toi­men sekä pe­rus-/lu­kio-ope­tuk­sen ja am­ma­til­li­sen ope­tuk­sen di­gi­taa­li­sia oppi­kir­jo­ja. Kir­jat tu­le­vat ja­koon ja myyn­tiin maa­lis­kuus­sa avat­ta­vas­sa OnEdu.fi -por­taa­lis­sam­me.

Vapaasti muokattavissa

OnEdu -oppi­ma­te­ri­aa­lit ovat va­paas­ti muo­kat­ta­vis­sa ja ri­kas­tet­ta­vis­sa. Ma­te­ri­aa­lin teks­tiä voi­daan muo­ka­ta ja sii­hen voi­daan li­sä­tä esi­mer­kik­si vi­de­oi­ta, ku­via, esi­tys­gra­fii­koi­ta tai mui­ta ri­kas­tei­ta, joi­ta pal­ve­luun on in­teg­roi­tu täl­lä het­kel­lä yli 50. Pal­ve­luun voi­daan myös li­sä­tä sii­hen in­teg­roi­dun iClass-jär­jes­tel­män tun­ti­tal­len­teet.

Vuorovaikutteinen ja yhteisöllinen

Op­pi­las voi li­sä­tä OnEdu-oppi­ma­te­ri­aa­lin si­vuil­le hen­ki­lö­koh­tai­sia muis­tiin­pa­no­jaan, jot­ka ovat myö­hem­min lu­et­ta­vis­sa hä­nen kir­jau­tu­es­saan jul­kai­suun omil­la tun­nuk­sil­laan. Jär­jes­tel­mä si­säl­tää myös sii­hen in­teg­roi­dun so­si­aa­li­sen me­di­an so­vel­luk­sen, jo­hon opet­ta­ja voi aset­taa käyt­tö­oi­keu­det kurs­sin osal­lis­tu­jil­le. Pal­ve­lus­sa voi­daan hyö­dyn­tää so­si­aa­li­sen me­di­an ja ver­tais­tuen hyö­ty­jä sul­je­tus­sa ym­pä­ris­tös­sä, jos­sa käy­dyt kaskustelut tal­len­tu­vat ky­sei­sen kurs­sin ma­te­ri­aa­liin. Oppi­ma­te­ri­aa­liin voi­daan myös li­sä­tä eri­lai­sia moni­va­lin­ta­teh­tä­viä, mie­li­pide­ky­se­ly­jä tai pa­lau­te­lo­mak­kei­ta, jot­ka tuo­te­taan jär­jes­tel­mään si­säl­ty­väl­lä lo­ma­ke-edi­to­ril­la tai teh­tä­vä­mo­duu­lil­la.

Mikromaksaminen maksullisille oppimateriaaleille

Mobie OnEdu-jär­jes­tel­mä si­säl­tää kaup­pa­pai­kan ja mik­ro­mak­sa­mis­mah­dol­li­suu­den mak­sul­li­sil­le oppi­ma­te­ri­aa­leil­le. Op­pi­las saa kou­lun OnEdu-jär­jes­tel­mäs­tä os­ta­es­saan opet­ta­jan rää­tä­löi­män ja ri­kas­ta­man oppi­ma­te­ri­aa­lin käyt­töön­sä sik­si ai­kaa kun hän on kou­lun tai oppi­lai­tok­sen kir­joil­la, sekä mah­dol­li­suu­den tuot­taa ma­te­ri­aa­liin omia muis­tiin­pa­no­jaan ja hyö­tyä jär­jes­tel­män si­säl­tä­mäs­tä so­si­aa­li­sen me­di­an so­vel­luk­ses­ta. OnEdu.fi -por­taa­lis­ta os­tet­ta­es­sa on käy­tös­sä vain alku­pe­räi­nen oppi­ma­te­ri­aa­lin tuot­ta­jan te­ke­mä di­gi­taa­li­nen oppi­kir­ja. Kou­lun tai oppi­lai­tok­sen hank­ki­ma Mobie OnEdu-jär­jes­tel­mä pa­ran­taa op­pi­laan mah­dol­li­suuk­sia op­pi­mi­seen huo­mat­ta­vas­ti ver­rat­tu­na pe­rin­tei­seen di­gi­taa­li­seen jul­kai­suun.

Ilmainen avoimen oppimateriaalin tuottajille

Tar­jo­am­me avoi­men oppi­ma­te­ri­aa­lin tuot­ta­jil­le mah­dol­li­suut­ta tuot­taa ja ja­el­la ma­te­ri­aa­lin­sa il­mai­sek­si Mobie OnEdu-pal­ve­lun kaut­ta. Va­li­tet­ta­vas­ti jou­dum­me alus­sa ra­jaa­maan pal­ve­luun otet­ta­via jul­kai­su­ja si­ten, että ne oli­si­vat hyö­dyl­li­siä mah­dol­li­sim­man laa­jal­le käyt­tä­jä­jou­kol­le. Jos olet kiin­nos­tu­nut yh­teis­työs­tä, niin ota yh­teyt­tä!

Lisätietoja

Mobie Oy

Kari Va­ta­nen, toi­mi­tus­joh­ta­ja

puh. 045 2559 440
kari.va­ta­nen@mobie.fi 

Mobie OnEdu -oppi­lai­tos­ta­pah­tu­maScandic Mars­ki Hel­sin­ki, 6.2.20137.2.2013