Mobie OnEdu

Koulun kokonaisvaltainen viestintäjärjestelmä

Ei voi­da olet­taa että jo­kai­sel­le op­pi­laal­le an­net­tai­siin kou­lun puo­les­ta sa­man­lai­nen lai­te oppi­ma­te­ri­aa­lien lu­ke­mi­seen ja kou­lun ja op­pi­laan vä­li­seen vies­tin­tään. Op­pi­lai­ta ei voi­da myös­kään vel­voit­taa hank­ki­maan jon­kin tie­tyn val­mis­ta­jan lai­tet­ta jo kil­pai­lu­lain­sää­dän­nön­kin vuok­si.  Tä­män vuok­si kou­lu­jen tu­lee hoi­taa vies­tin­tän­sä sekä tar­jo­ta ope­tuk­ses­sa käy­tet­tä­vät di­gi­taa­li­set ma­te­ri­aa­lit es­teet­tö­mäs­ti kai­kil­le lait­teil­le nii­den käyt­tö­jär­jes­tel­mäs­tä tai näy­tön koos­ta riip­pu­mat­ta (BYOD).

Mobie OnEdu – esteetön ja
ekologinen ratkaisu

Mobie OnEdu on kou­lun koko­nais­val­tai­nen vies­tin­tä­jär­jes­tel­mä, joka toi­mii sa­mal­la uu­den­ai­kai­sen di­gi­taa­li­sen oppi­ma­te­ri­aa­lin jul­kai­su- ja ja­ke­lu­a­lus­ta­na. Eko­lo­gi­nen jär­jes­tel­mä vä­hen­tää tur­haa pa­pe­rin käyt­töä ja mah­dol­lis­taa si­säl­tö­jen toi­mit­ta­mi­sen kai­kil­le lait­teil­le kos­ke­tus­näy­töl­li­sis­tä mat­ka­pu­he­li­mis­ta, tablet-lait­tei­siin, tie­to­ko­nei­siin ja tv-vas­taan­ot­ti­miin.

Jär­jes­tel­mä on ke­hi­tet­ty yh­des­sä kou­lu­jen ja oppi­lai­tos­ten kans­sa ja se si­säl­tää kaik­ki verk­ko­vies­tin­näs­sä tar­vit­ta­vat toi­min­not yh­des­sä hel­pos­ti yllä­pi­det­tä­väs­sä ko­ko­nai­suu­des­sa. Mobie OnEdu pi­tää si­säl­lään seu­raa­vat toi­min­not:

Ky­sees­sä on siis to­del­la ras­kaan sar­jan verk­ko­pal­ve­lu, jol­la voi­daan tuot­taa kou­lun koko vies­tin­tä yh­del­lä ja sa­mal­la jär­jes­tel­mäl­lä. Vaik­ka ky­sees­sä on jä­reä verk­ko­pal­ve­lu, niin sen si­säl­lön tuot­ta­mi­nen ja muok­kaa­mi­nen on teh­ty mah­dol­li­sim­man hel­pok­si. Käy­tös­sä ovat täs­mäl­leen sa­mat sisällötuotannon vä­li­neet kuin edis­tyk­sel­li­ses­sä Mobie Zine -verk­ko­jul­kai­sus­sa­kin.

Ajasta ja paikasta riippumatonta sisällöntuotantoa

Alun­pe­rin leh­ti­ta­lo­jen kent­tä­toi­mit­ta­jien ja suur­or­ga­ni­saa­ti­oi­den vies­tin­tä­tar­pei­siin ke­hi­tet­ty Mobie Reporter -si­säl­lön­tuo­tan­to­jär­jes­tel­mä mah­dol­lis­taa si­säl­lön­tuo­tan­non ajas­ta tai pai­kas­ta riip­pu­mat­ta eri­lai­sil­la mo­bii­li­lait­teil­la. Net­ti­käyt­tö­liit­ty­mä­nä toi­mii maa­il­man ylei­sin jul­kai­su­jär­jes­tel­mä WordPress, joka on käy­tös­sä yli 51 milj. verk­ko­si­vus­tol­la eri puo­lil­la maa­il­maa. Si­säl­töä voi­daan tuo­da jär­jes­tel­mään myös säh­kö­pos­tit­se.

Kaikki sisällöt omissa käsissä

Mobie OnEdussa si­säl­löt tuo­te­taan ja päi­vi­te­tään yh­del­lä ja sa­mal­la help­po­käyt­töi­sel­lä jär­jes­tel­mäl­lä. Tämä vä­hen­tää tar­vet­ta eril­lis­oh­jel­mis­to­jen ja pal­ve­lu­jen käyt­töön ja sel­keyt­tää näin käy­tet­tä­vyyt­tä. Kaik­ki si­säl­löt ovat kou­lun it­sen­sä päi­vi­tet­tä­vis­sä mil­loin ja mis­tä vain. Myös tie­to­tur­va pa­ra­nee kes­ki­te­tyn rat­kai­sun an­si­os­ta.

Tietoturvallinen ratkaisu

Mobie OnEdu on tie­to­tur­val­li­nen koko­nais­rat­kai­su. Jär­jes­tel­män käyt­tö ei vaa­di omal­le lait­teel­le asen­net­ta­via so­vel­luk­sia, vaan se toi­mii hen­ki­lö­koh­tai­sel­la käyt­tä­jä­tun­nis­tuk­sel­la ver­kon yli suo­ja­tus­sa yh­tey­des­sä. Pal­ve­lu voi­daan kyt­keä tar­vit­ta­es­sa myös kou­lun tai oppi­lai­tok­sen käy­tös­sä ole­vaan ker­ta­kir­jau­tu­mis­jär­jes­tel­mään. Kaik­ki tie­dot si­jait­se­vat koti­maas­sa ole­vas­sa pal­ve­lin­kes­kuk­ses­sa, jon­ka tie­to­tur­va vas­taa JHS:n suo­si­tus­ten kor­kein­ta, eli kriit­tis­ten pal­ve­lui­den ta­soa. Pal­ve­li­mil­la sisaitsevat tie­dot varmuuskopioidaan päi­vit­täin. Tar­vit­ta­es­sa voim­me tar­jo­ta pal­ve­lin­kes­kuk­ses­tam­me kou­lul­le tai oppi­lai­tok­sel­le täy­sin oman pal­ve­lin­jär­jes­tel­män.

Myynnissä syksyllä 2013 – hyödy nyt kehittäjäkumppanuudesta!

Mobie OnEdu tu­lee myyn­tiin syk­syl­lä 2013. Voit pääs­tä käyt­tä­mään jär­jes­tel­mää jo nyt, sil­lä ha­em­me par­hail­laan 6-8 oppi­lai­tos­kump­pa­nia Mobie OnEdu -ke­hi­tys­oh­jel­maan, jos­sa jär­jes­tel­män toi­min­to­ja hie­no­sää­de­tään kou­lu­jen tar­pei­siin so­pi­vik­si. Han­ke kes­tää 2-vuot­ta ja tar­jo­am­me tänä ai­ka­na mu­ka­na ole­vil­le oppi­lai­tok­sil­le il­mais­ta kou­lu­tus­ta ja kon­sul­toin­tia, sekä mah­dol­li­suu­den vai­kut­taa jär­jes­tel­män lo­pul­li­siin toi­min­toi­hin.

Mobie Oy ra­hoit­taa ke­hi­tys­hank­keen ja kou­luil­le jää mak­set­ta­vak­si vain ni­mel­li­nen kor­vaus laa­jan OnEdu-pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­den huo­mi­oon ot­ta­en. Ke­hit­tä­jä­kump­pa­ni saa käyt­töön­sä kaik­ki jo val­miit OnEdu-mo­duu­lit, sekä kaik­ki hank­keen ai­ka­na (2013-2014) ke­hi­tet­tä­vät uu­det pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­det ja pää­see hyö­dyn­tä­mään di­gi­taa­li­seen muo­toon tuo­tet­tu­jen uu­sien vuo­ro­vai­kut­teis­ten oppi­ma­te­ri­aa­lien hyö­dyt heti.

Mobie Oy pi­dät­tää oi­keu­det va­li­ta ke­hit­tä­jä­kump­pa­nit hank­kee­seen. Vaa­ti­muk­se­na ha­luk­kuus ke­hit­tää kou­lun vies­tin­tä- ja op­pi­mis­jär­jes­tel­miä ak­tii­vi­ses­ti ja näy­töt sii­tä, että kou­lu on jo ot­ta­nut ensiaskelleensa ”di­gi­taa­li­seen maa­il­maan”. Ota yh­teyt­tä pi­kai­ses­ti mi­kä­li kump­pa­nuus kiin­nos­taa, sil­lä tu­lem­me va­lit­se­maan kump­pa­nit maa­lis­kuun lop­puun 2013 men­nes­sä!

Mobie OnEdu -oppi­lai­tos­ta­pah­tu­maScandic Mars­ki Hel­sin­ki, 6.2.20137.2.2013