Mihin sitä käytetään?

Kenellä se on jo käytössä?

Mobie Zineä on käy­tet­ty kou­luis­sa ja oppi­lai­tok­sis­sa eri­lai­siin hal­lin­non, mark­ki­noin­nin ja vies­tin­nän jul­kai­sui­hin, opet­ta­jien ja op­pi­lai­den tuot­ta­miin kurs­si­koh­tai­siin jul­kai­sui­hin sekä di­gi­taa­li­siin, vuo­ro­vai­kut­tei­siin oppi­ma­te­ri­aa­lei­hin. Esi­merk­kei­nä to­teu­tuk­sis­ta ovat mm.

Kenellä se on käytössä?

Mobie Oy on tuot­ta­nut pal­ve­lu­ja ai­kai­sem­min pää­a­si­as­sa suur­y­ri­tyk­sil­le ja eri­lai­sil­le jul­kis­hal­lin­non or­ga­ni­saa­ti­oil­le. Oppi­lai­tos­maa­il­maan olem­me tul­leet mu­kaan vas­ta vuon­na 2012. Mobie Zine -jär­jes­tel­miä on tänä päi­vä­nä käy­tös­sä 78 kpl, jois­ta esi­merk­kei­nä mm.

Mobie OnEdu -oppi­lai­tos­ta­pah­tu­maScandic Mars­ki Hel­sin­ki, 6.2.20137.2.2013