Rikasta sisältöä tuomalla sitä ulkopuolisista palveluista

Yksi eh­dot­to­mis­ta Mobie Zinen vah­vuuk­sis­ta on mah­dol­li­suus ri­kas­taa jul­kai­su­ja tuo­mal­la nii­den si­vuil­le si­säl­töä ulko­puo­li­sis­ta pal­ve­luis­ta. Tu­et­tu­ja pal­ve­lu­ja ovat esi­mer­kik­si YouTube- ja Vimeo -vi­de­ot, eri­lai­set esi­tys­gra­fii­kat, Goog­le Maps -kar­tat, Goog­le ka­len­te­ri sekä Goog­len do­ku­men­tit, Mic­ro­soft Office -do­ku­men­tit (Word, Excel, PowerPoint ja OneNote), sekä so­si­aa­li­nen me­dia (Facebook, Twitter ja Goog­le+) ja iClass-tun­ti­tal­len­teet. Tu­et­tu­ja pal­ve­lu­ja on jo yli vii­si­kym­men­tä ja mää­rä kas­vaa viikottain.

Räätälöidyt kurssimateriaalit

Hyvä esi­merk­ki si­säl­lön ri­kas­ta­mi­ses­ta on opet­ta­jan omal­la am­mat­ti­tai­dol­laan omil­le op­pi­lail­leen rää­tä­löi­mä val­mis oppi­ma­te­ri­aa­li. Jul­kai­su­ja ri­kas­ta­mal­la opet­ta­ja voi muo­ka­ta kou­lul­le han­kit­tu­ja di­gi­taa­li­sia oppi­ma­te­ri­aa­le­ja omaan ope­tuk­seen­sa so­vel­tu­vak­si li­sää­mäl­lä jul­kai­suun esi­mer­kik­si teh­tä­viä, vi­de­oi­ta ja kart­to­ja sekä oppi­tun­ti­tal­len­tei­ta. Jul­kai­sui­hin voi­daan liit­tää ryh­mä­työ­teh­tä­viä Mic­ro­sof­tin SkyDrivesta tai Goog­len dokumeteista tai vaik­ka­pa luon­to­ret­ken valo­ku­vat paik­ka­tie­dol­la va­rus­tet­tuun kart­ta­poh­jaan upo­tet­tui­na esi­tyk­si­nä. Myös eri­lais­ten moni­va­lin­ta­teh­tä­vien te­ke­mi­nen on help­poa OnEdu-laa­jen­nuk­siin kuu­lu­val­la teh­tä­vä­jär­jes­tel­mäl­lä.

Mobie Zine/OnEdu -jär­jes­tel­mäl­lä tuo­te­tut ri­kas­te­tut oppi­ma­te­ri­aa­lit toi­mi­vat kai­kil­la pää­te­lait­teil­la näi­den näy­tön koos­ta tai käyttäjärjestelmästä riip­pu­mat­ta. Ulko­puo­li­sis­ta so­vel­luk­sis­ta tuo­ta­vat si­säl­löt on help­po liit­tää ma­te­ri­aa­liin li­sää­mäl­lä edi­to­ri­kent­tään pal­ve­lun tuot­ta­ma link­ki­o­soi­te .

Mobie OnEdu -oppi­lai­tos­ta­pah­tu­maScandic Mars­ki Hel­sin­ki, 6.2.20137.2.2013