Mobie OnEdu

Mobie Oy:n oppilaitostapahtuma 6.2.2013

Mobie Oy esit­te­li  oppilaitossekstorin kuu­li­joil­le HTML5 -poh­jai­sta Zine-jul­kai­su­for­maat­tia ja kou­lun koko­nais­val­tais­ta OnEdu-viestintäjär­jes­tel­mää sekä edis­tyk­sel­lis­tä iClass-tun­ti­tal­len­nus­jär­jes­tel­mään 6.2.2013 aa­mi­ais­ta­pah­tu­mas­sa Scandic Ho­tel­li Mars­kis­sa Hel­sin­gis­sä.

Näil­tä si­vuil­ta näet ta­pah­tu­man esi­tys­ma­te­ri­aa­lit sekä li­säk­si ly­hy­en ku­vauk­sen Mobie Zine-jul­kai­su­for­maa­tis­ta ja sii­hen si­säl­ty­väs­tä edis­tyk­sel­li­ses­tä moni­ka­na­vai­ses­ta Reporter-si­säl­lön­tuo­tan­to­jär­jes­tel­mäs­tä. Esit­te­lys­sä myös kai­ken kat­ta­va Mobie OnEdu-pal­ve­lu, joka muut­taa jul­kai­sut ai­nut­laa­tui­sik­si vuo­ro­vai­kut­tei­sik­si oppi­ma­te­ri­aa­leik­si, sekä kat­taa li­säk­si kou­lun kaik­ki säh­köi­sen vies­tin­nän tar­peet.

Näet ohes­sa ta­pah­tu­man ma­te­ri­aa­lit upo­tet­tu­na SlideShare -esi­tyk­se­nä. Jos kat­sot esi­tys­tä mo­bii­li- tai tabletlaitteella, niin voit pyykäistä esi­tyk­sen si­vul­ta toi­sel­le ja pää­set koko­ruu­dun näyt­tö­ti­laan klik­kaa­mal­la esi­tyk­sen alla ole­vaa kuva­teks­tiä.

Esit­te­lys­sä myös oppi­lai­tos­a­si­ak­kais­tam­me Kuo­pi­on klas­sil­li­nen lu­kio, Snell­man-kesä­yli­o­pis­to ja AEL, sekä näi­den ko­ke­muk­sia ja aja­tuk­sia di­gi­taa­li­sis­ta jul­kai­sus­ta ja ope­tus­ma­te­ri­aa­leis­ta.

Jos ha­lu­at­ lisä­tie­toa tuot­teis­tam­me, niin ot­a yh­teyt­tä. Tu­lem­me mie­lel­läm­me ker­to­maan li­sää teil­le so­pi­va­na ajan­koh­ta­na. Voim­me jär­jes­tää tar­vit­ta­es­sa myös Adobe Connect-verk­ko­ko­kouk­sen.

Mobie OnEdu -oppi­lai­tos­ta­pah­tu­maScandic Mars­ki Hel­sin­ki, 6.2.20137.2.2013