Mobiililaitteet mullistavat opetuksen ja viestinnän

Uusia haasteita oppilaitossektorille

Vuo­si 2010 oli merk­ki­paa­lu di­gi­taa­li­sen vies­tin­nän his­to­ri­as­sa. Tuol­loin ta­pah­tui kos­ke­tus­näy­töl­lis­ten äly­pu­he­lin­ten ryn­nis­tys mark­ki­noil­le ja Apple esit­te­li uu­den­lai­sen pää­te­lait­teen, iPadin.

En­sim­mäis­tä ker­taa si­säl­töä oli help­poa lu­kea ne­tis­tä mis­sä ja mil­loin vain käyt­tä­en mo­bii­li­lait­tei­ta ja vi­de­ot toi­mi­vat nyt pie­nem­mis­sä­kin pu­he­li­mis­sa pa­rem­min kuin kos­kaan en­nen.

Tä­män vuok­si yhä use­am­pi meis­tä lu­kee tänä päi­vä­nä net­tiä muil­la lait­teil­la kuin pe­rin­tei­sil­lä tie­to­ko­neil­la. Ne­tin mo­bii­li­käyt­tö on ohit­ta­mas­sa pe­rin­tei­sen käy­tön ja vuon­na 2011 os­tet­tiin maa­il­mas­sa en­sim­mäis­tä ker­taa enem­män eri­lai­sia mo­bii­li­lait­tei­ta kuin tie­to­ko­nei­ta. Suo­mes­sa oli vuo­den 2012 lo­pus­sa 520000 tablet-lai­tet­ta ja noin 3 milj. äly­pu­he­lin­ta.

Muu­tos tuo mu­ka­naan suu­ria mul­lis­tuk­sia ope­tus­sek­to­ril­le. Yhä use­am­paan kou­luun han­ki­taan ope­tus­käyt­töön mo­bii­li­lait­tei­ta ja ope­tel­laan sa­mal­la käyt­tä­mään uut­ta tek­no­lo­gi­aa. Sa­man­ai­kai­ses­ti et­si­tään ope­tus­käyt­töön so­vel­tu­via so­vel­luk­sia ja poh­di­taan sitä, mi­hin tek­no­lo­gia-alus­taan kan­nat­taa si­tou­tua. Myös op­pi­lai­den omat mo­bii­li­lait­teet aset­ta­vat omat haasteernsa.

Kuo­pi­o­lai­nen Mobie Oy on edel­lä­kä­vi­jä ope­tus­sek­to­rin moni­ka­na­vai­ses­sa jul­kai­se­mi­ses­sa. Olem­me ke­hit­tä­neet  vuo­des­ta 2010 läh­tien omaa HTML5-poh­jais­ta Zine-jul­kai­su­jär­jes­tel­mää ja edus­tam­me Suo­mes­sa YUDU:a, yhtä Eu­roo­pan joh­ta­vis­ta di­gi­taa­li­sen jul­kai­sun jär­jes­tel­mis­tä. Mo­lem­mat jär­jes­tel­mät so­vel­tu­vat erit­täin hy­vin eri­lai­siin oppi­lai­tos­ten di­gi­taa­li­sen jul­kai­sun ja ope­tuk­sen tar­pei­siin.

Mobie OnEdu -oppi­lai­tos­ta­pah­tu­maScandic Mars­ki Hel­sin­ki, 6.2.20137.2.2013